Uporabniki

Zavezanci

Avtor ima pravico do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP. Za reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo velja obvezno kolektivno upravljanje. 

Zavezanci za plačilo nadomestil so: proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev. 

Višino nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki pripadajo skupno vsem imetnikom pravic, ki so upravičeni do tega nadomestila po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, skupno določita kolektivna organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila iz 37. člena ZASP, in reprezentativno združenje zavezancev iz prvega odstavka 38. člena ZASP, ob smiselni uporabi določb ZKUASP o sklenitvi skupnega sporazuma in določitve tarif.

Nadomestila iz prejšnjega odstavka se določijo posebej za vsako napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno snemanje, za vsak prazen nosilec zvoka in prazen nosilec slike glede na njun možni snemalni čas ali velikost spomina.

Z dnem uveljavitve ZKUASP je prenehala veljati Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06), uporablja pa se do uveljavitve začasne tarife iz 85. člena ZKUASP.

Kolektivna organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje iz 37. člena ZASP, lahko sprejme začasno tarifo ob upoštevanju določb o začasni tarifi iz 45. člena tega zakona ter drugega in tretjega odstavka 46. člena tega zakona.