Članstvo

Pogoji za včlanitev v Društvo KOPRIVA, k.o.

Članica Društva KOPRIVA, k.o. je lahko kolektivna organizacija:

  • ki upravlja pravice imetnikov, ki so upravičeni do nadomestila in
  • kateri je podeljeno dovoljenje za delitev tega nadomestila (v nadaljevanju: dovoljenje za delitev) imetnikom pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, ter
  • društvo kot kolektivno organizacijo pooblasti za upravljanje pravice do nadomestila ter ob včlanitvi podpiše zavezo, da bo sredstva, prejeta od društva kot kolektivne organizacije, razdelila in izplačala upravičenim imetnikom pravic najpozneje v septembru v letu, v katerem je sredstva od društva kot kolektivne organizacije prejela.

Kolektivno organizacijo v društvu kot kolektivni organizaciji zastopa zakoniti zastopnik članice ali od njega pooblaščena oseba.

O pisni prošnji za članstvo kolektivne organizacije v društvu kot kolektivni organizaciji odloča poslovodstvo v roku 30 dni od prejema te prošnje. Če društvo kot kolektivna organizacija zavrne prošnjo za članstvo, pisno obrazloži razloge za zavrnitev.

Članstvo traja, dokler članica izpolnjuje pogoje, zato obnavljanje članstva ni potrebno. Pogoje za članstvo preverja poslovodstvo letno, najkasneje pred sejo skupščine.

  • Pooblastilo za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

Na Skupščini imajo pravico do glasovanja vse članice kolektivne organizacije. Vsaka članica ima en glas.

 

Pogoji za preklic pooblastila oz. izstop iz članstva

Članstvo v Društvu KOPRIVA, k. o. preneha:

  • v primeru, da članici preneha lastno dovoljenje za delitev,
  • z izstopom, ki ga članica poda z odstopno izjavo poslovodstvu .

V primeru prenehanja članstva Društvo KOPRIVA, k.o. za imetnike pravic, ki jih je zastopala ta članica, oblikuje ustrezne rezervacije, za katera se uporabljajo enaka pravila kot za nadomestila tistih imetnikov pravic, ki še niso ustanovili svoje kolektivne organizacije.

 

Število članov kolektivne organizacije in število vseh glasovalnih pravic v skupščini

Društvo KOPRIVA, k.o. ima trenutno tri člane (vsak član ima en glas). Skupno ševilo glasovalnih pravic v skupščini Društva KOPRIVA, k.o. je 3.

 

Evidenca članov

Naziv člana      Sedež člana    Davčna številka člana     
AIPA, k.o.    Dvorakova ulica 5, 1000 Ljubljana    SI 93521812   
IPF, k.o.    Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana      SI 73602434   
ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.      Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana SI 93005423

 

Evidenca imetnikov pravic

Drugih subjektov, ki bi Društvo KOPRIVA, k.o. pooblastili za kolektivno upravljanje pravic, in ne bi želeli postati njeni člani, trenutno ni.

Datoteke

Pooblastilo