Pravice, ki jih Društvo KOPRIVA, k.o. upravlja in delitev zbranih nadomestil

Društvo KOPRIVA, k.o. upravlja pravico do nadomestila za vse varovane predmete avtorske in sorodnih pravic, ki jih je mogoče reproducirati za privatno in drugo lastno uporabo s tonskim in/ali vizualnim snemanjem, pri čemer te pravice v skladu s predpisi uveljavlja za območje Republike Slovenije in za avtorje, izvajalce, katerih izvedbe so posnete na fonogramih in/ali videogramih, proizvajalce fonogramov ter filmske producente.

Dovoljenje Društva KOPRIVA, k.o. se nanaša na naslednje pravice in kategorije imetnikov pravic ter vrste varovanih del (1. odstavek 13. člena ZKUASP):

1. pravica:

 • pravica do pravičnega nadomestila iz 37. člena ZASP za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP

2. kategorije imetnikov pravic:

 • skladu s 1. odstavkom 31. člena ZKUASP so to: avtorji, izvajalci, katerih izvedbe so posnete na fonogramih ali katerih izvedbe so posnete na videogramih ter proizvajalci fonogramov in filmski producenti.

3. vrste del oz. predmeti varstva avtorske in sorodnih pravic:

 • vse zvrsti varovanih del, ki se lahko kakorkoli reproducirajo s tonskim ali vizualnim snemanjem, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP:
 1. avtorska dela,
 2. izvedbe, ki so posnete na fonogramih ali videogramih,
 3. fonogrami ali videogrami.

 

Delitev nadomestil med upravičene kolektivne organizacje, ki že imajo dovoljenje za delitev

Osnovna delitev nadomestil med posamezne vrste imetnikov pravic je določena v 31. členu ZKUASP in sicer se deli avtorjem v obsegu 40 %, izvajalcem v obsegu 30 % in proizvajalcem fonogramov oziroma filmskim producentom v obsegu 30 %. Delitev zbranih nadomestil med upravičene kolektivne organizacije pa je določena v Statutu Društva KOPRIVA, k.o. z dne 20. 6. 2019 in v Pravilih o delitvi zbranih nadomestil z dne 20. 6. 2019, kot sledi:

I. avtorski del:

 • 40,75 % AIPA, k.o.
 • 40,75 % ZDRUŽENJE SAZAS k.o.
 • 11,50 % ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.
 • 7 % pa se zadrži kot rezervacija za kategorije avtorjev, ki so do nadomestila upravičeni, a še nimajo kolektivne organizacije, pri čemer avtorjem likovnih del pripada 50 % te rezervacije, avtorjem fotografskih del pa pripada 50 % te rezervacije,

II. izvajalski del:

 • 50% AIPA, k.o. in
 • 50% IPF, k.o.

III. proizvajalsko-producentski del:

 • 50% AIPA, k.o. in
 • 50% IPF, k.o.