Obvestilo zavezancem o podaljšanju roka

Posebno obvestilo

S strani Trgovinske zbornice Slovenije smo bili dne 18.12.2020 seznanjeni z izjemno težkimi posledicami epidemije Covid-19 na delovanje zavezancev, ki na različne načine hromijo pravočasnost urejanja razmerij s Koprivo. Zaradi nadaljevanja posebnih okoliščin (epidemija Covid-19) objavljamo naslednji sklep:

Za izpolnitev pogojev za priznanje dodatnega znižanja iz 14. Člena Skupnega sporazuma z dne 23.1.2020 (cit.: “…zavezancem, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO in plačajo nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. Polletje 2019) v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega sporazuma, prizna dodatno 5% znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe…”) se rok za podpis individualne pogodbe ter plačilo nadomestila za prvo obračunsko obdobje (2. Polletje 2019) vsem zavezancem podaljša do 31. marca 2021.

Nikola Sekulović, poslovodja